Výpůjční řád

článek I. – základní ustanovení

 1. Právo půjčovat si knihy a ostatní informační prameny z oddělení pro dospělé čtenáře a využívání služeb studovny v Městské knihovně v Meziboří má každý zapsaný čtenář, který souhlasí s dodržováním tohoto výpůjčního řádu a s poskytnutím osobních údajů pro nutnou evidenci čtenářů. Svůj souhlas potvrdí svým podpisem na čtenářském průkazu.
 2. Po předložení platného občanského průkazu a po zaplacení úhrady nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny obdrží čtenářský průkaz, který je nepřenosný. Čtenářský průkaz platí v oddělení pro dospělé čtenáře i ve studovně. Ztrátu průkazu je čtenář povinen nahlásit knihovnici, která vystaví duplicitní čtenářský průkaz. Tím se ruší platnost původního čtenářského průkazu.
 3. Knihy a časopisy se půjčují na šest týdnů. Čtenář má právo požádat o prodloužení výpůjční lhůty osobně nebo telefonicky, a to pouze o dalších šest týdnů. Pokud tedy nevrátí knihu nebo časopis, u kterého uplynula tříměsíční výpůjční doba ( s prodloužením), bude upomenut čtyřmi v pořadí po sobě jdoucími upomínkami.
 4. Poplatky za upomínací řízení

    viz Ceník

 5. Čtenář je odpovědný za stav vrácených knih. Proto ve vlastním zájmu nahlásí jejich případné poškození.

článek II. – služby a provoz knihovny, internetové učebny

 1. V knihovně je v provozu studovna, která slouží jako informační středisko s regionální informační službou. K dispozici je 6 počítačů, jejichž prostřednictvím lze využít služeb Internetu a prohlížet CD-ROM nosiče z fondu knihovny. Pokyny pro uživatele Internetu jsou přílohou výpůjčního řádu a jsou umístěny u počítačů. Ve studovně se knihy půjčují prezenčně, tzn. ne domů.
 2. Provozní doba v městské knihovně:

   viz Provozní doba

článek III. – povinnosti čtenáře

  Čtenář je povinen:
 1. Nahlásit ztrátu průkazu, ve vlastním zájmu ihned po zjištění.
 2. Vracet knihy ve vymezené lhůtě, příp. reagovat na upomínky.
 3. Nepůjčovat knihy dalším osobám, knihy nepoškozovat např. podtrháváním nebo vpisováním či nevhodnou opravou.
 4. Ztrátu knihy, časopisu nahradit výtiskem téhož titulu nebo zaplatit celou nákupní cenu plus 50,-Kč za knihovnické zpracování.
 5. Při ztrátě CD-ROM zaplatit celou nákupní cenu plus 50,- Kč za knihovnické zpracování.
 6. Při poškození knihy, CD-ROM uhradit 10% až 50% procent z nákupní ceny podle míry poškození.
 7. Oznámit změnu jména a adresy.

článek IV.

 1. Práva a povinnosti čtenáře zanikají :
  a) zrušením členství čtenářem osobně;
  b) odnětím čtenářského průkazu při nedodržení tohoto řádu;
  c) v případě zjištění krádeže.
 2. Výjimky z ustanovení tohoto řádu uděluje vedoucí knihovny.
 3. Stížnosti a připomínky přijímá vedoucí knihovny.
 4. Tento výpůjční řád nabývá platnosti dne 20.2.2002
         Lenka Pecáková, vedoucí městské knihovny